เยี่ยมชมอู่ต่อเรือของอู่ราชนาวีฯ

อู่ต่อเรือของอู่ราชนาวีมหิดล อดุลยเดช

กองทัพเรือได้รับอนุมัติจากกระทรวงกลาโหม ให้ดำเนินการก่อสร้าง อู่ซ่อมเรือแห่งใหม่ ณ บริเวณอ่าวจุกเสม็ด ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี กองทัพเรือได้ดำเนินการขอพระราชทาน ชื่อของอู่ใหม่ ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออู่แห่งใหม่ว่า
"อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการซ่อมทำเรือทุกขนาด ที่ใช้อยู่ในราชการกองทัพเรือ ให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อ เนื่อง และมีความพร้อมรบตลอดเวลารวมทั้งเพื่อสนองตอบ นโยบายการพึ่งพาตนเองในอนาคต และให้การสนับสนุนการซ่อมทำเรือขนาดใหญ่ ที่ไม่สามารถเข้าซ่อมบำรุงที่อู่เดิมทั้ง ๒ อู่ได้ เช่น ร.ล.จักรีนฤเบศร, ร.ล.สิมิลัน, ร.ล.พุทธยอดฟ้า, ร.ล.นเรศรว, ร.ล.ตากสิน, ร.ล.เจ้าพระยา, ร.ล.บางปะกง,ร.ล.กระบุรี, ร.ล.สายบุรี เป็นต้น