พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติเกาะและทะเลไทย

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติเกาะและทะเลไทย บนเขาหมาจอ บ้านช่องแสมสาร

เส้นทางขึ้นพิพิธภัณฑ์ ระยะทาง 500 เมตร ประกอบด้วย 5 อาคาร เปิดให้ประชาชนผู้สนใจที่จะศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ได้มาเยี่ยมชมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2550

กำหนดวันและเวลาในการเยี่ยมชม ระหว่างวันอังคาร - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 ถึง 17.00 น. (หยุดวันจันทร์ 1 วัน ยกเว้นตรงกับวันนักขัตฤกษ์ จะเปิดให้เข้าชมเป็นกรณีพิเศษ)

ทางพิพิธภัณฑ์ฯ จำหน่ายบัตรเยี่ยมชม เพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ฯ ดังนี้
- สำหรับผู้ใหญ่ คนละ 50 บาท
- เด็กนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คนละ 20 บาท

กรณีทำหนังสือแจ้งมาเป็นหมู่คณะ (จำนวน20 คนขึ้นไป) จะเสียค่าบำรุงผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 20 บาท