สโมสรเรือใบ กองเรือยุทธการ สัตหีบ

สโมสรเรือใบในบริเวณอ่าวดงตาลให้บริการสำหรับ ข้าราชการ ลูกจ้าง รวมถึงบุตรหลานและประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่มาขอใช้บริการ ได้สัมผัสกับกีฬาเรือใบ

 

ระเบียบการใช้บริการสโมสรเรือใบ กองเรือยุทธการ เพื่อให้การปฏิบัติในการบริการ ของสโมสรเรือใบ กร.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงกำหนดไว้ดังนี้
1. สมาชิกสโมสรเรือใบ กร. คือบุคคลที่ขอใช้บริการในสโมสรเรือใบ กร.แบ่งได้ 2 ประเภทดังนี้

1.1 สมาชิกประจำ คือผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสโมสรเรือใบ กร.โดยเสียเงินบำรุงกิจการ ฯ เป็นรายปี ดังนี้

1.1.1 คณะกรรมการบริหารสมาคมแข่งขันเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , คณะอนุกรรมการเรือใบ ทร.และ กร.

1.1.2 นักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย และนักกีฬาเรือใบทีม กร.

1.1.3 ข้าราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร.และครอบครัว ปีละ 500 บาท

1.1.4 บุคคลอื่นๆ ที่มีนายทหารสัญญาบัตร สังกัด ทร.รับรอง ปีละ 1,000 บาท

1.2 สมาชิกชั่วคราว คือผู้ที่มิได้สมัครเป็นสมาชิกประจำ และมีความประสงค์ขอใช้บริการของกิจการ ฯ ดังนี้

1.2.1 ข้าราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และครอบครัว

1.2.2 แขกของสมาชิกตามข้อ 1.1 และ 1.2.1

2. การให้บริการของสโมสรเรือใบ กร. สโมสรเรือใบ กร.เปิดให้บริการเช่าเรือใบ / กระดานโต้ลม ดังนี้

2.1 เวลาเปิดบริการ วันราชการ ตั้งแต่ 1630 - 1830 (วันพุธตั้งแต่ 1130) วันหยุดราชการ ตั้งแต่ 0900 - 1830

2.2 จัด จนท.ยกเรือ, เตรียมเรือ และครูฝึก/ควบคุม การแล่นใบ

2.3 อุปกรณ์ประกอบการแล่นใบ ตลอดจนเครื่องชูชีพ

3. อัตราค่าบริการ/ลำ (ครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง)

3.1 สมาชิกตามข้อ 1.1.1 เสียค่าบริการครั้งละ 100 บาท

3.2 สมาชิกตามข้อ 1.1.2 เสียค่าเช่าเรือครั้งละ 100 บาท ค่าบริการ 100 บาท

3.3 ค่าครูฝึก ครั้งละ 200 บาท/ลำ

3.4 ค่ามัดจำ ครั้งละ 200 บาท (คืนเมื่อนำส่งเรือเรียบร้อย)

4. การปฏิบัติของผู้ใช้บริการ

4.1 เขียนคำขอใช้บริการตามแบบฟอร์ม พร้อมชำระเงิน และแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่สโมสรเรือใบ กร.

4.2 ต้องว่ายน้ำเป็น และสวมเครื่องชูชีพทุกครั้ง

4.3 ก่อนรับอุปกรณ์ ต้องตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยและจำนวนให้ถูกต้อง

4.4 การนำส่งอุปกรณ์ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อตรวจสอบสภาพหลังการเล่น พร้อมทั้งชำระค่าเสียหาย (ถ้ามี)

4.5 ห้ามแล่นใบออกนอกรัศมี 2 ไมล์ จากสโมสรเรือใบ กร. (ถ้ามีความประสงค์ดังกล่าว ให้แจ้ง จนท.ควบคุมทราบล่วงหน้า)

4.6 รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อตนเอง หรือต่อผู้อื่น ที่ตนเองเป็นผู้กระทำ และไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสโมสรเรือใบ กร.

4.7 ปฏิบัติตามคำแนะนำของ จนท.ควบคุม โดยเคร่งครัด